Regulamin Serwisu Internetowego GazetaNegocjacyjna.pl

Występujące w Regulaminie określenia i definicje należy rozumieć jak następuje:

§ 1. Definicje

1.1. Regulamin – “Regulamin Serwisu Internetowego GazetaNegocjacyjna.pl”, stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.2. Serwis Internetowy – wydawany przez Yato Sp. z o.o. Spółkę Komandytową serwis internetowy GazetaNegocjacyjna.pl.

1.3. Wydawca – YATO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Syta 78, 02-993 Warszawa, NIP: 7010477871, adres poczty elektronicznej do kontaktu: redakcja@gazetanegocjacyjna.pl, numer telefonu do kontaktu: 22 313 17 85.

1.4. Użytkownik – osoba korzystająca z usług Wydawcy w ramach Serwisu Internetowego.

1.5. Konto – konto Użytkownika tworzone w procesie rejestracji w Serwisie Internetowym.

1.6. RODO – Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE.

§ 2. Konto

2.1. Konto udostępniane jest przez Wydawcę nieodpłatnie.

2.2. Użytkownikiem Konta może zostać osoba, która ukończyła 18 lat.

2.3. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Konta w ramach Serwisu Internetowego bezpośrednio po potwierdzeniu przez Użytkownika linku aktywacyjnego wysłanego przez Wydawcę na adres e-mail Użytkownika, który to link aktywacyjny Wydawca wyśle bezpośrednio po wysłaniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie Internetowym. Do zawarcia umowy na korzystanie z Konta dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika linku aktywacyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

2.4. Powiadomienia dotyczące korzystania z Konta oraz Serwisu Internetowego będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, przy czym Użytkownik może dokonać zmiany adresu usuwając i wprowadzając odpowiednie dane w formularzu Konta. Prosimy o weryfikację, czy podawany Wydawcy adres e-mail jest aktualny i poprawny, ponieważ służy on m.in do odzyskiwania dostępu do Konta.

2.5. Wydawca nie kontroluje, ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika, zawartych w formularzu rejestracyjnym.

§ 3. Przetwarzanie danych osobowych

3.1. Wypełniając obowiązek informacyjny z art. 13 RODO informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Yato Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie adres: ul. Syta 78, 02-993 Warszawa (w niniejszym § 3 zwana także “Administratorem”).

2) Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: redakcja@gazetanegocjacyjna.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3) Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych, z którą każdy Użytkownik może skontaktować się poprzez adres e-mail admin@gazetanegocjacyjna.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku „D.O.”). Z osobą odpowiedzialną za ochronę danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4) Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane:

a) w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Konta w Serwisie Internetowym, w szczególności w celu umożliwienia korzystania z usług wymagających logowania w Serwisie Internetowym – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); Użytkownik może wycofać zgodę w każdym momencie, wysyłając wiadomość drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub na adres admin@gazetanegocjacyjna.pl, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych Użytkownika do momentu wycofania zgody;b) w celach marketingowych, w tym profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

c) w celu kierowania do Użytkownika przez Administratora treści marketingowych (informacji handlowych) dotyczących Yato Sp. z o.o. Spółka Komandytowa i jej kontrahentów, w tym informacji o ich produktach, usługach i przedsięwzięciach, pocztą elektroniczną na adres e-mail w Serwisie Internetowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; Użytkownik może wycofać zgodę w każdym momencie, wysyłając wiadomość drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub na adres admin@gazetanegocjacyjna.pl, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych Użytkownika do momentu wycofania zgody,

d) w celach statystycznych i analitycznych Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

e) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

5) Dane osobowe Użytkowników są przekazywane podmiotom świadczącym Administratorowi usługi związane ze świadczeniem przez Administratora usług drogą elektroniczną.

6) Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez czas świadczenia usługi lub odpowiednio: do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub skutecznego żądania usunięcia danych.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

7) Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8) Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

a) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora,

b) w razie przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania w celu takiego marketingu);

Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres admin@gazetanegocjacyjna.pl.

9) Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) Podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane jest niezbędne do świadczenia przez Wydawcę usługi udostępniania Konta lub innych usług w ramach Serwisu Internetowego – niepodanie danych osobowych uniemożliwi założenie Konta lub świadczenie innych usług w ramach Serwisu Internetowego.

11) Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności udostępnianej przez Administratora na stronach Serwisu Internetowego, pod linkiem: http://gazetanegocjacyjna.pl/polityka-prywatnosci/

§ 4. Zasady korzystania z Konta

4.1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Konta oraz z innych usług w Serwisie Internetowym w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.

4.2. Wykorzystywanie Konta i innych usług Serwisu Internetowego przez Użytkownika z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Wydawca przekazuje pozostające w jego posiadaniu dane Użytkowników Kont Serwisu Internetowego.

4.3. Wydawca zastrzega sobie prawo zablokowania Konta Użytkownika, gdy:

a) Użytkownik wykorzystuje Konto z naruszeniem obowiązującego prawa,

b) nazwa Konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub nazwa Konta sugeruje, że jest to Konto wykorzystywane przez Wydawcę, co może wprowadzać użytkowników w błąd.

4.4. O zamiarze zablokowania Konta Wydawca powiadomi Użytkownika z 5-dniowym wyprzedzeniem, wzywając go do zaniechania lub usunięcia naruszeń lub ich skutków w terminie 3 dni od otrzymania wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu, zablokuje Konto. Jednakże Wydawca zablokuje Konto w trybie natychmiastowym, tj. bez 5-dniowego wyprzedzenia, jeżeli Użytkownik naruszył bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i oczywiste jest, że nie jest możliwe usunięcie naruszeń lub ich skutków. Informacja o zablokowaniu Konta prezentowana będzie Użytkownikowi w panelu logowania do Konta.

4.5. Korzystanie z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie jest możliwe przy spełnieniu następujących minimalnych wymagań:

a) dostępu do internetu z parametrami pozwalającymi na swobodne i bezproblemowe korzystanie z internetu,

b) urządzenia z dostępem do internetu, które pozwala na swobodne i bezproblemowe korzystanie z internetu.

§ 5. Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy, zakończenie korzystania z usług

5.1. Umowa na korzystanie z Konta oraz świadczenie innych usług określonych w Regulaminie zawarta jest na czas nieoznaczony.

5.2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę w każdym czasie bez podania przyczyny z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia lub bez zachowania okresu wypowiedzenia.

5.3. Wydawca może wypowiedzieć umowę na świadczenie danej usługi z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia z następujących przyczyn:

a) zaplanowanego zakończenia działalności Wydawcy w zakresie udostępniania danej usługi określonej w Regulaminie,

b) w odniesieniu do usługi w postaci udostępniania Konta gdy Użytkownik nie dokonał logowania do swojego Konta przez okres co najmniej 180 dni, przy czym w tym przypadku Użytkownik może w okresie wypowiedzenia dokonać logowania do Konta, co spowoduje automatyczne cofnięcie przez Wydawcę wypowiedzenia umowy,

c) Użytkownik wykorzystuje daną usługę określoną w Regulaminie z naruszeniem obowiązującego prawa lub Regulaminu i Użytkownik nie zaniechał naruszeń lub nie usunął naruszeń lub ich skutków w terminie 3 dni od otrzymania od Wydawcy wezwania do zaniechania lub usunięcia naruszeń lub ich skutków albo zaniechanie naruszeń lub usunięcie naruszeń lub ich skutków nie jest możliwe,

d) w odniesieniu do usługi w postaci udostępniania Konta gdy nazwa Konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub nazwa Konta sugeruje, że jest to Konto wykorzystywane przez Wydawcę, co może wprowadzać użytkowników w błąd i Użytkownik nie zaniechał naruszeń w terminie określonym w § 4 punkt 4.4,

e) w odniesieniu do usług wymagających posiadania Konta – w przypadku, gdy Wydawca wypowiedział Użytkownikowi umowę w zakresie korzystania z Konta na zasadach określonych w Regulaminie.

5.4. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do zamknięcia założonego Konta, zaprzestania korzystania z usług, o których mowa w Regulaminie oraz odstąpienia od umowy w zakresie korzystania z usług. Korespondencję dotyczącą wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy w zakresie korzystania z usług prosimy przesłać do Wydawcy na adres e-mail: admin@gazetanegocjacyjna.pl lub pisemnie na adres Wydawcy (Yato Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Syta 78, 02-993 Warszawa). Użytkownik może samodzielnie usunąć Konto poprzez wykorzystanie funkcjonalności panelu Konta.

5.5. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Wydawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismem wysłanym pocztą na adres Yato Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Syta 78, 02-993 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres admin@gazetanegocjacyjna.pl).

5.6. Zakończenie świadczenia przez Wydawcę usługi udostępniania Konta Użytkownikowi nie oznacza zaprzestania świadczenia innych usług, o których mowa w Regulaminie, chyba że z postanowień Regulaminu dedykowanych tym usługom wynika, że warunkiem ich świadczenia jest posiadanie Konta.

§ 6. Reklamacje

Reklamacje dotyczące usług, o których mowa w Regulaminie (w tym dotyczące realizacji przez Wydawcę uprawnień polegających na blokowaniu lub usuwaniu treści zamieszczanych przez Użytkowników lub blokowaniu dostępu do usług w obrębie Serwisu Internetowego) prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: admin@gazetanegocjacyjna.pl lub na piśmie na adres Wydawcy (Yato Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Syta 78, 02-993 Warszawa). Wydawca rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji, przy czym Użytkownik może podać Wydawcy także inny adres, na który zostanie wysłana odpowiedź na reklamację.

§ 7. Postanowienia dodatkowe

7.1. Regulamin udostępniany jest na stronie gazetanegocjacyjna.pl w formie, która umożliwia pobranie go, utrwalenie i wydrukowanie. Ponadto Regulamin dostępny jest w formie wydrukowanej pod adresem Wydawcy: Yato Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Syta 78, 02-993 Warszawa.

7.2. Umowa z Użytkownikiem zawierana jest w języku polskim. W celu zawarcia umowy Użytkownik nie ponosi kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość, wyższych niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.

7.3. Nie występuje minimalny czas trwania zobowiązań Użytkownika wynikających z umowy.

7.4. Z zastrzeżeniem trybu składania i rozpatrywania reklamacji, o którym mowa w § 6 Regulaminu, Wydawca nie przewiduje korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2018 r.